ترمیم کانال ریشه دندان چگونه انجام می شود؟ [تماشا کنید]

دندان درد یکی از بدترین مواردیست که انسان در طول عمر خود تجربه می کند، و از طرفی مراجعه به دندانپزشکی و ترمیم آن را نیز نمی توان یکی از رخدادهای خوشایند زندگی محسوب نمود. به هر حال زمانی که دندان خراب می شود، چاره ای جز ترمیم آن وجود ندارد.

در ویدیوی زیر می توانید نحوه ترمیم دندان از طریق کانال ریشه (root canal) را تماشا کنید.

The post appeared first on .

ترمیم کانال ریشه دندان چگونه انجام می شود؟ [تماشا کنید]